زورخانه

وبلاگ منوچهر عطاالهی

یادداشتهای مدیریت
ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: قسمت دوم- شنارفتن

دوم- شنارفتن

شنارفتن

ROKHSAT.COM

 

بعد از بلند کردن سنگ ، ورزشکاران سرگرم شنا رفتن می شوند آنها با شکل گیری یک دایره بزرگ آنگونه که در زورخانه تعبیه شده است به اندازه ظرفیت گود زورخانه در حالتی که پشت آنها به دیوار گود و با پاهای کاملا باز شکل می گیرند .
به سمت پایین خم شده و وزن خود را روی دستانشان قرار می دهند . دستهای آنها روی تخته شنا قرار می گیرد این تخته ها تقریبا10 سانتی متر ضخامت دارد . پیشکسوت ترین ورزشکار در اجرای این عملیات به مرکز گود آمده و در حالی که رهبریت گروه را به عهده دارد به اجرای عملیات شنا رفتن می پردازد .
در این حرکت ورزشکاران وزن خود را با دستها و بازوان خود تحمل می کنند ، بدین شکل که بدن خود را بر روی تخته شنا در وضعیتهای پایین _ بالا ، جلو و عقب به حرکت در می آورند .
حرکت شنا همانند عملیات ورزشی متنوع دیگر در زورخانه با صدای طبل و آواز مرشد همراه می باشد . پس از عملیات شنا ورزشکاران ایستاده و به حرکت دیگری بمنظور قوی نمودن پاها ، کمر ، پشت و گردن خود می پردازند .
الف) شنای کرسی:
دست ها اندکی بیش از عرض شانه روی تخته شنو مستقر می شوند. پاها باز و کف پا نسبت به سایر شناها نزدیک تر به دست ها قرار می گیرد. در شنای کرسی بدن ورزشکار تغییر حالت نمی دهد فقط دست ها از آرنج تا شده و سینه را به تخته نزدیک می کنند.
ب) شنای دو شلاقه:

با ریتم تند تر انجام می شود. بدن تغییر حالت می دهد ابتدا در حالت کمانی روی تخته شنا مستقر است، بعد سینه به طرف تخته شنا پرس می شود آنگاه قوس در کمر انداخته و سر و سینه بالا آورده می شود.
ج) شنای پیچ:
در این شنا بعد از نزدیک کردن سینه به تخته شنا روی بازوی چپ و بعد روی بازوی راست می چرخد و به حالت اول برمی گردد. اجرای حرکات شنا با شمارش و ضرب انجام می شود، که هر شنا ضرباهنگ خاص خود را دارد. حرکات شنا، میل گرفتن، خم گیری یا نرمش به طور دسته جمعی و با هدایت میاندار انجام می شود
.