تمجید و ابراز خرسندی مقام معظم رهبری (دامه برکاته(

 

 در همه ی زمینه ها باید ابتکار کرد . من حالا نگاه میکردم به همین ورزش باستانی ؛ پر از ابتکار بود . خب ؛ ما گودهای ورزش باستانی را در دوران جوانی دیدیم ؛ مکرر ،همه جا ، همه جور ؛ یک روش ثابت و مستقری داشت ، همیشه و همه جا هم همان تکرار میشد . البته بد هم نبود ، خوب بود . اما این همه نوآوری در آن نبود . امروز من می بینم که این جوانها همان پایه های ورزشی قدیمی را گرفته اند ، این را با انواع و اقسام ابتکارها و زیبایی ها و ظرافتها مُذهبش کردند ، خراطی کردند ، نقاشی کردند ، یک چیز زیبایی از آب در آوردند ، این ابتکار است.حالا این در زمینه ورزش باستانی است ، در همه زمینه ها این ابتکارات ممکن است .

/ 0 نظر / 14 بازدید