پهلوان سید حسن شجاعت

  ü      معروف به پهلوان سید حسن رزاز

ü      استاد و پهلوان نامی عصر قاجاریه و پهلوی

ü      کالسکه شش اسبه را در حال حرکت به قدرت دست هایش می گرفت و متوقف می کرد.

ü      شتر را با یک پا به آسانی از چاه بیرون می آورده است.

ü      کشتی هایش را با فنونی که از قبل اعلام می کرد پیروز می شد.

ü      روز های آخر عمر را در امامه لواسان می گذرانید.

ü      در سوم اسفند 1320 مسموم گردیده و او را به تهران آوردند.

ü      سرانجام در تاریخ نهم اسفند 1320 دعوت حق را لبیک گفت.

ü      مراسم با شکوه تشییع جنازه این مرد بزرگ با حضور گسترده مردم تهران و پهلوانان بزرگ همچون پهلوان محمد صادق بلور فروش انجام پذیرفت.

ü      آرامگاه : صحن بابویه.

 

برفت از جهان حاج سید حسن

شجاع زمان پهلوان کهن

شجاعت به ارث از علی برده بود

چنان کز حسن نام و خلق حسن

/ 0 نظر / 26 بازدید